دختر
از سال 2003، 11 اکتبر از طرف انجمن حمایت از کودکان به عنوان روز جهانی دختر مشخص شد. بعد از مشخص شدن این روز کشور آلمان از آن حمایت کرد. روز دختر تا سال 2009 هنوز به عنوان روز جهانی دختر شناخته شده نبود. تا اینکه به مرور کمپین‌هایی برای حمایت از دختران در سراسر […]

تماس بگیرید