عید پاک یکی از بزرگترین اعیاد مسیحیان است که در یکی از روزهای یکشنبه ماه مارس یا آوریل برگزار می‌شود. بیشتر مسیحیان بر این باورند که در این روز حضرت مسیح پس از اینکه به صلیب کشیده شد، دوباره زنده شده و از این روز با عنوان رستاخیز حضرت عیسی مسیح یاد می‌شود. عید پاک […]
جنگ‌ھای صلیبی برای مسیحیان جنگ‌ھای صلیبی بیشتر با انگیزه باز پس‌گیری اورشلیم از دست مسلمانان شروع شد. این سرزمین برای مسلمانان اھمیت زیادی داشت چون بعد از مکه و مدینه معراج پیامبر اکرم ص در آنجا اتفاق افتاده و برای یھودیان نیز بدلیل وجود دیوار ندبه که تنھا دیوار بازمانده از معبد دوم است و […]

تماس بگیرید