قايق رختشوي خانه ، لقبي است كه در به يك ساختمان در منطقه  18  پاریس محله مونت مارتر که در تاريخ هنر محل اقامت و ملاقات گروهي از هنرمندان برجسته اوايل قرن بيستم و بزرگان ادب و تئاتر بوده، داده شده است. آتشي درماه مي١٩٧٠ به جان اين ساختمان افتاد كه بيشترآنرا تخريب كرد و […]

تماس بگیرید