سپندارمذگان-ایران باستان
ایرانیان از زمان‌های قدیم برای جنس زن اهمیت ویژه‌ای قائل بودند و حق‌ و حقوق بسیاری زیادی برای زنان در نظر گرفته می‌شد. ایرانیان باستان اعتقاد داشتند ، خوشبختى بشر وابسته به میزان دانش و خرد انسان است نه جنسیت و قومیت و رنگ و نژاد و از دیدگاه آن‌ها همه انسان‌ها  چه زنان و […]

تماس بگیرید