آژانس کاریز
هنگامی که پارک آناهیم ، کالیفرنیا ، برای اولین بار در 17 ژوئیه سال 1955 افتتاح شد ، این فقط کسری از اندازه امروزی بود. از آن زمان ، این پارک از تعدادی افسانه الهام گرفته است. در این مقاله آژانس کاریز افسانه‌ها را جستجو کردیم تا واقعیت‌های دیزنی لند را بیابیم که بیشتر شما […]

تماس بگیرید