بلگراد که به عنوان “شهر سفید” نیز مشهور است بزرگترین شهر صربستان و یکی از مهمترین شهرهای اروپا می‌باشد. بلوک‌های سوسیالیستی بین شاهکارهای هنری نو فشرده شده و بقایای میراث هابسبورگ با آثار عثمانی و یکپارچه‌های مدرنیست سوسیالیست در تضاد است. این شهر در تقاطع رودهای ساوا و دانوب واقع شده و تاریخی غنی دارد. […]

تماس بگیرید