آژانس کاریز
شهر کلگری که در جنوب استان آلبرتای کانادا در منطقه‌ای کوهپایه‌ای قرار گرفته است. رشته کو‌ه‌های راکی کانادا در ۸۰ کیلومتری این شهر قرار دارند. کلگری همچنین یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی کشور کانادا به‌شمار می‌آید. با وجود بزرگترین شهر آلبرتا ، پایتخت نفت کانادا و یکی از مهمترین مراکز تجاری و مالی آمریکای شمالی […]

تماس بگیرید