کاریز
اسلواکی از کشوری عالی در اروپای مرکزی است که توسط مجارستان ، اتریش ، جمهوری چک ، لهستان و اوکراین احاطه شده است. از لحاظ تاریخی ، اسلواکی بخشی از امپراتوری اتریش-مجارستان بود و بعداً به عنوان چکسلواکی به جمهوری چک پیوست. به دلیل موقعیت مرکزی اسلواکی و تاریخچه پیچیده آن ، بسیاری از غذاهای […]

تماس بگیرید