مجسمه داوود بين سال‌هاي ١٥٠١-١٥٠٤ توسط ميكلانژ ساخته شد. ارتفاع این مجسمه ٥/١٧ متر می‌باشد و یکی از شاهكارهاي عصر رنسانس است که پرتره يكي از قهرمانان كتاب مقدس به نام داوود كه در حال تفكر است. بعضي معتقدند مجسمه داوودِ برای قبل از جنگ جالوت است و عده اي ديگر بر اين تصور كه […]

تماس بگیرید