آژانس کاریز
مونترال که در قلب آن خیابان سنت لارنس واقع شده است ، به عنوان قطب ارتباطات و تجارت جهان وطنی رونق گرفته است. ژاک کارتیه در سال 1535 در اینجا فرود آمد و قلمرو پادشاه خود ، فرانسوا اول فرانسه را به دست گرفت ، اما تنها در سال 1642 بود که پل دو چومدی […]

تماس بگیرید