4شنبه سوری
ایرانیان باستان اعتقاد داشتند که نباید چرک و آلودگی سال کهنه را به سال نو برد و تنها آب را برای رفع آلودگی‌ها کافی نمی‌دانستند ، به همین دلیل به عنصر آتش روی آورده‌اند و چون آتش را مظهر و عامل پاکی می‌ دانستند ، با آتش زدن هیزم به از بین بردن لوازم غیر […]

تماس بگیرید