جنگ‌ھای صلیبی برای مسیحیان جنگ‌ھای صلیبی بیشتر با انگیزه باز پس‌گیری اورشلیم از دست مسلمانان شروع شد. این سرزمین برای مسلمانان اھمیت زیادی داشت چون بعد از مکه و مدینه معراج پیامبر اکرم ص در آنجا اتفاق افتاده و برای یھودیان نیز بدلیل وجود دیوار ندبه که تنھا دیوار بازمانده از معبد دوم است و […]

تماس بگیرید