کاریز
تاریخ پربار ایران، ده‌ها جشن و آیین باستانی را در خود دارد که هر کدام از آن‌ها، از فرهنگ غنی و کهن ایرانی ریشه می‌گیرند. ایرانیان امروزه تنها با بخشی از این جشن‌ها آشنایی دارند و از وجود بقیه‌ی این آیین‌ها و جشن‌ها اطلاع ندارند. در تقویم ایران باستان هر ماه ۳۰ روز بود و […]

تماس بگیرید