تور اروپا
تعداد خدایان یونانی بسیار زیاد است زیرا یونانیان باستان به خدایان و ارواح بسیاری اعتقاد داشتند. از آنجا که دانش جهان در دوران باستان محدود بود، باستانی‌ها پدیده‌های طبیعی را به قدرت‌های برتر نسبت می‌دادند. خدایان یونان و الهه‌ها را می‌شد همه جا پیدا کرد و زندگی مردم را تعریف کرد. دوازده خدای المپ مشهورترین […]

تماس بگیرید