روز مرد
روز پدر جشنی است که به احترام نقش پدران و مردان برگزار می‌شود. این جشن یک تعطیلات مدرن است ، اگرچه رومیان باستان هر سال در فوریه ، احترام به پدران را داشتند ، اما فقط مختص پدرانی بودکه فوت کرده‌اند. در سراسر جهان ، روز پدر در تاریخ‌های مختلف جشن گرفته می‌شود ، اگرچه […]

تماس بگیرید