آژانس کاریز
مرزها نه تنها ما را تعریف می‌کنند ، بلکه ما را نیز می‌شناسند. خطوط ساده روی زمین ، ساخته دست بشر یا زمین شناسی ، در مکانی به ظاهر بی‌معنی ، یک فرهنگ را از فرهنگ دیگر جدا می‌کند. مرزهای کشورها اغلب مناطقی هستند که در سراسر جهان درگیر جنگ و محافظت ایمن هستند.با آژانس […]

تماس بگیرید