کاریز
تاریخ پربار ایران، ده‌ها جشن و آیین باستانی را در خود دارد که هر کدام از آن‌ها، از فرهنگ غنی و کهن ایرانی ریشه می‌گیرند. ایرانیان امروزه تنها با بخشی از این جشن‌ها آشنایی دارند و از وجود بقیه‌ی این آیین‌ها و جشن‌ها اطلاع ندارند. در تقویم ایران باستان هر ماه ۳۰ روز بود و […]
روز مرد
روز پدر جشنی است که به احترام نقش پدران و مردان برگزار می‌شود. این جشن یک تعطیلات مدرن است ، اگرچه رومیان باستان هر سال در فوریه ، احترام به پدران را داشتند ، اما فقط مختص پدرانی بودکه فوت کرده‌اند. در سراسر جهان ، روز پدر در تاریخ‌های مختلف جشن گرفته می‌شود ، اگرچه […]

تماس بگیرید